top of page
AdobeStock_632059273.png

גשר         לקשר

Logo.png

מניפת פתרונות לשנה"ל תשפ"ד
בהכשרות מורים באוניברסיטאות ובמכללות

למניפת הפתרונות

החזון

לתמוך ביכולת הסטודנטים והסגלים לקבל מענים מיטביים לצרכים דיפרנציאליים באמצעו פתרונות דיגיטליים-חברתיים גמישים ומעצימים

יש לנו אפשרות להפוך את המשבר להזדמנות, וליצור סדר יום לימודי חדש

שיתמוך בלמידה אפקטיבית גם לתקופה זו וגם לטווח הארוך

לא נשאיר אףסטודנט.ית מאחור!

מטרות

GFX2.png
ic3.png

לקיים למידה בסטנדרט גבוה ולמנוע פערים

ic6.png

לעודד פרואקטיביות ותרומה חברתית, לתת לסטודנטים לקיחת "שליטה" ומשמעות

ic2.png

לשמור על רציפות והחזקת הלומדים, שיכולים או לא יכולים להיכנס לתהליכי למידה

ic5.png

הגברת מעורבות בלמידה: לעזור לסטודנטים להירתם ללמידה ולשמור על רצף, גם כאשר לומדים מרחוק וא-סינכרונית

לעזור בשמירת החוסן הכלכלי של המכללות והאוניברסיטאות

ic4.png

למידה שיתופית: לעודד סטודנטים ללמוד יחד, ולהחזיק מסגרת לימודית באמצעות תמיכה חברתית דיגיטלית

קהלי יעד

a3.png

סטודנטים במעגלי פגיעה (בני משפחה שנפגעו במלחמה)

a6.png

סטודנטים שחווים קשיים רגשיים בתהליך הלמידה

a2.png

בני/בנות זוג של מגוייסים

a5.png

סטודנטים שחוששים להגיע ללמידה פרונטלית

a1.png

מגוייסים

a4.png

סטודנטים שאינם גרים בביתם (זמני/קבוע)

מניפת הפתרונות

מניפת הפתרונות

מינוף הדיגיטל לטובת יצירת מעגלי חונכות ותמיכה, ללמידה משותפת ולעזרה בניהול שגרת הלמידה, ושילוב בוט כתומך הוראה

קורס המתנהל ב-3 ערוצים, בשילוב תכנים דיגיטליים ולמידה חברתית, 

כדי לאפשר לסטודנטים ללמוד מכל מקום ובגמישות רבה

פתרונות לשמירה על קשר עם סטודנטים לקראת תחילת שנת הלימודים ולאורך כל השנה

פנו אלינו

פנו אלינו

צוות המומחים של פריזמה

bottom of page